Yunanlılarda Matematik |

Evrenin dili matematik

Matematik insan var olduğundan beri var olan en eski bilim dalıdır. En eski matematiksel çalışmalar Mısır ve Mezopotamyaya dayanır. Mısır ve Mezopotamyalılar kesirli sayılar geometrik şekiller gibi günümüz matematiğinin temelini oluşturan bilgilere imza attılar. İlkçağ felsefesi ile birlikte M.Ö. 6. yy başlamak üzere Yunanlılar matematik çalışmaları yaptılar. Platon , Aristo pythogoras matematik çalışmalarında en çok tanınan isimlerdir.

İslam dünyasının matematiğe katkıları oldukça tartışmalıdır. Birtakım bilim adamlarına göre İslam dünyasının matematiğe katkısı orijinal ve büyüktür. Diğer bilim adamları ise İslam dünyasının matematikle ilgili rolünün, Yunan matematik birikimini batıya aktarmaktan ibaret olduğunu düşünmektedirler. Büyük teorilerin ortaya konduğu matematiğin altın çağı ise 1700-1900 yılları arasında Avrupa “da yaşanmıştır.